Wypełnij formularz
 
Nagroda tygodniowa
Wyjazd na
Porsche
driving experience
w stambule
Nagrody dzienne
Gadżety porsche
Zasady
Kup co najmniej 1l
oleju platinum
w okresie od 21.03.2015 do 30.04.2015 roku Regulamin promocji
Wyślij sms o treści
Platinum.x
Pod numer 70908
Gdzie x. oznacz numer paragonu (koszt 0,50 pln netto/ 0,62 pln brutto) Lub wypełnij
formularz zgłoszeniowy
na www.wygrajzplatinum.pl
Nagrody
ZAPROSZENIA NA WYJAZD NA PORSCHE DRIVING EXPERIENCE DO STAMBUŁU
Gadżety
porsche

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Nazwa loterii audioteksowej.
Loteria audioteksowa zwana dalej „Loterią” prowadzona jest pod nazwą „Wygraj z PLATINUM”.

2. Nazwa organizatora Loterii
Organizatorem Loterii jest Spółka ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102722, NIP: 675-11-90-702, kapitał zakładowy 75.093.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

4. Zasięg Loterii.
Loteria odbywa się na terenie RP.

5. Czas trwania Loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 21.03.2015 roku, i kończy w dniu 14.07.2015 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 21.03.2015 roku i kończy w dniu 30.04.2015 roku. Promocją objęty jest zakup co najmniej 1 litra oleju Platinum (zwanego dalej „Produktem Promocyjnym”) w detalicznych punktach handlowych tj.: serwisy, warsztaty samochodowe, stacje paliw, sklepy detaliczne, supermarkety i hipermarkety.

Organizator zastrzega, że zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

Nagrody

7. Wykaz nagród:

Nagroda I stopnia w postaci pojedynczego zaproszenia na wyjazd na Porsche do Stambułu  w terminie 28- 30 czerwca 2015 r. obejmujący przelot, hotel, wyżywienie oraz udział w szkoleniu jazdy wyścigowej na torze wyścigowym o jednostkowej wartości 9.890 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1099 zł. Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody I stopnia jest potrącana przez płatnika (ORLEN OIL Sp. z o.o.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. W Loterii przewidzianych jest 6 nagród I stopnia o łącznej wartości 65.934 zł brutto.

Nagroda II stopnia w postaci gadżetów Porsche o jednostkowej wartości 428,45 zł brutto. W Loterii przewidzianych jest 41 nagród II stopnia o łącznej wartości 17.566,45 zł brutto.

Łączna wartość puli nagród wynosi 83.500,45 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 45/100).

Dane osobowe

8. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie.

UCZESTNICY LOTERII

9. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamieszkała na terenie Polski, spełniająca warunki Regulaminu. Uczestnik identyfikowany jest poprzez numer telefonu komórkowego, oraz dane osobowe.

10. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Loterii, członkowie władz Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem przy przygotowywaniu Loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, rodzeństwo, krewnych i powinowatych pierwszego stopnia.

11. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Zasady loterii

12. Aby wziąć udział w Loterii należy w dniach 21.03.2015 r. – 30.04.2015 r.:

 1. dokonać zakupu co najmniej 1 litra Produktu Promocyjnego. W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje na ten dowód zakupu możliwość dokonania większej ilości zgłoszeń do Loterii. Jeden dowód zakupu uprawnia do jednego zgłoszenia do Loterii.
 2. dokonać zgłoszenia uczestnictwa w losowaniu poprzez:
  1. rejestrację na stronie internetowej www.wygrajzplatinum.pl poprzez wpisanie: imienia, nazwiska, numeru dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, numeru telefonu komórkowego.
   Formularz rejestracyjny zawiera również pole z captcha do uzupełnienia przez Uczestnika. Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika. albo
  2. wysłanie SMS-a pod numer 70908 (koszt SMS 0,50 zł netto/0,61 brutto) o treści: PLATINUM.X, gdzie X - oznacza numer dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia zawierające numer telefonu komórkowego Uczestnika aktywowany w jednej z sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji).
  Koszty zgłoszenia do Loterii ponosi Uczestnik.
 3. zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego. Przez dowód zakupu rozumie się: oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury VAT.

13. Po zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia poprzez stronę internetową, zgłoszenie jest rejestrowane do Loterii.
W przypadku dokonania błędnej rejestracji do Loterii (tj. np. nie podaniu wszystkich wymaganych danych), Uczestnik otrzymuje informację na stronie, że zgłoszenie zawiera błąd i nie jest zarejestrowane do Loterii.

14. Po przyjęciu i zarejestrowaniu prawidłowego zgłoszenia przesłanego SMS-em, Uczestnik otrzymuje najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia, jedną bezpłatną zwrotną wiadomość z potwierdzeniem udziału w Loterii. SMS zawiera też informację o tym kto jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się regulamin, że w Loterii mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz podany jest koszt SMS-a.

15. Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Loterii wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt. 12 Regulaminu, jednak nie więcej niż raz dziennie, z zastrzeżeniem, iż ten sam dowód zakupu może być zgłoszony do Loterii tylko raz. W przypadku dokonania przez tego samego Uczestnika większej ilości Zgłoszeń do Loterii niż jedno dziennie (niezależnie czy poprzez SMS czy stronę www.wygrajzplatinum.pl), wówczas jest on powiadamiany o przyczynie braku możliwości przyjęcia Zgłoszenia do Loterii. Zgłoszenie takie nie bierze udziału w losowaniach.

16. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym w pkt. 12 terminie, nie są uwzględniane w Loterii. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS-y nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie, lub które przesłały błędną treść.

Losowanie nagród

17. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji i są przeprowadzane przy użyciu komputera wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych.

18. Losowania nagród.

Losowanie nr I odbywa się w dniu 31.03.2015 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 21.03.2015 r. – 27.03.2015 r.

Losowanie nr II odbywa się w dniu 07.04.2015 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 28.03.2015 r. – 03.04.2015 r.

Losowanie nr III odbywa się w dniu 14.04.2015 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 04.04.2015 r. – 10.04.2015 r.

Losowanie nr IV odbywa się w dniu 21.04.2015 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 11.04.2015 r. – 17.04.2015 r.

Losowanie nr V odbywa się w dniu 28.04.2015 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 18.04.2015 r. – 24.04.2015 r.

Losowanie nr VI odbywa się w dniu 04.05.2015 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 25.04.2015 r. – 30.04.2015 r.

Podczas każdego losowania (z wyłączeniem losowania nr VI), losowany jest 1 laureat nagrody I stopnia oraz 7 laureatów nagrody II stopnia (po jednym laureacie spośród zgłoszeń nadesłanych w poszczególnych dniach do danego losowania). Do laureata nagrody I stopnia losowane są cztery osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.

Podczas VI losowania, losowany jest 1 laureat nagrody I stopnia oraz 6 laureatów nagrody II stopnia (po jednym laureacie spośród zgłoszeń nadesłanych w poszczególnych dniach do losowania). Do laureata nagrody I stopnia losowane są cztery osoby rezerwowe, które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym zgłoszeniem.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

19. Najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z laureatami. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na numer telefonu laureata, za pomocą którego dokonał zgłoszenia do Loterii (dla zgłoszeń dokonanych przez SMS) lub który podał przy rejestracji na stronie internetowej (dla zgłoszeń dokonanych przez stronę internetową). Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym, za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej, następna próba połączenia jest przeprowadzona po minimum 15 minutach. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego, z laureatem nagrody I stopnia nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura z niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt. 18 Regulaminu, która spełni wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda I stopnia nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego, z laureatem nagrody II stopnia nie uda się uzyskać połączenia, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

20. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem nagrody I stopnia (o której mowa w pkt 19 Regulaminu) jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany laureat/osoba rezerwowa nabywa po wydrukowaniu oświadczenia znajdującego się na stronie www.wygrajzplatinum.pl i wypełnieniu następujących pozycji:

 1. dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość),
 2. oświadczenie o ukończeniu 18 lat i o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt. 10 Regulaminu).

oraz dołączeniu do ww. oświadczenia, dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego z numerem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego zgodnym z podanym w zgłoszeniu do Loterii (data zakupu na dowodzie zakupu musi poprzedzać datę zgłoszenia do losowania lub musi być taka sama co data zgłoszenia), W przypadku wygrania przez laureata dwóch nagród różnego stopnia na ten sam dowód zakupu, zobowiązany jest napisać o tym fakcie i złożyć stosowane oświadczenie wraz z dokumentami opisanymi w pkt 20 a) i b).

Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu potwierdzającym zakup Produktu Promocyjnego, laureat/osoba rezerwowa musi przekazać kurierowi, który zostanie wysłany do laureata przez Organizatora, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 19.

Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

21. Podczas rozmowy telefonicznej (o której mowa w pkt 19 Regulaminu) z laureatem nagrody II stopnia jest on powiadomiony o wygranej oraz warunkach odbioru nagrody. Warunkiem odbioru nagrody jest doręczenie (przesyłką rejestrowaną) przez wylosowanego laureata, pod adres: ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, z dopiskiem „Loteria Wygraj z Platinum - oświadczenie”, następujących dokumentów:

 1. dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość),
 2. dowód zakupu potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego z numerem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego zgodnego z podanym z zgłoszeniu do Loterii (data zakupu na dowodzie zakupu musi poprzedzać datę zgłoszenia do losowania lub musi być taka sama co data zgłoszenia),
 3. oświadczenie o ukończeniu 18 lat i o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt. 10 Regulaminu).

W przypadku wygrania przez laureata dwóch nagród różnego stopnia na ten sam dowód zakupu, zobowiązany jest napisać o tym fakcie i przesłać stosowane oświadczenie wraz z dokumentami opisanymi w pkt 21 a) i c).

Dokumenty, które dotrą do Organizatora po 10 dniach roboczych licząc od dnia następującego po dniu odbycia rozmowy telefonicznej (o której mowa w pkt 19 Regulaminu), nie są uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia.

Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić laureat znajduje się na stronie internetowej www.wygrajzplatinum.pl. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

22. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik (identyfikowany poprzez numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko i adres) może zostać tylko raz laureatem nagrody danego stopnia. W przypadku wygrania przez tego samego Uczestnika kolejnej nagrody tego samego stopnia, nagroda przechodzi na osobę rezerwową (w przypadku nagrody I stopnia) lub nagroda nie jest wydawana (w przypadku nagrody II stopnia). W celu weryfikacji tego zastrzeżenia lub w przypadku zaistnienia wątpliwości czy dany laureat podaje zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator może zażądać przedstawienia przez Uczestnika dowodu osobistego lub przesłania jego kserokopii. W przypadku niespełnienia tego warunku przez laureata, nagroda nie jest wydawana (w przypadku nagrody II stopnia) lub przechodzi na osobę rezerwową (w przypadku nagrody I stopnia).

Weryfikacja dokumentów

23. Jeżeli laureat nagrody I stopnia nie spełnia warunków opisanych w pkt. 20 Regulaminu, wówczas nagroda przechodzi na pierwszą osobę rezerwową, tzn.: kolejnego dnia roboczego po niespełnieniu przez laureata warunków podanych w pkt. 20 Regulaminu, przeprowadzana jest procedura opisana w pkt. 19 i 20 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową, warunków określonych w pkt. 20 i 21 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

Jeżeli laureat nagrody II stopnia nie spełnia warunków opisanych w pkt. 21 Regulaminu, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

Ogłaszanie wyników

24. Lista laureatów (imię, nazwisko) publikowana jest sukcesywnie na stronie www.wygrajzplatinum.pl po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody.

Odbiór nagród

25. Nagroda I stopnia jest wysyłana na adres podany przez laureata, przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Organizatora do dnia 15.06.2015 r. W przypadku nie przybycia przez laureata na lotnisko, nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator zastrzega, iż podróżni podlegający obowiązkowi wizowemu do Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia ważności wizy.

26. Nagroda II stopnia jest wysyłana na adres podany przez laureata, przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Organizatora do dnia 15.06.2015 r. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, pozostaje ona własnością Organizatora.

27. Warunkiem wydania nagrody II stopnia, jest przekazanie przez laureata prawidłowych, pełnych i aktualnych danych niezbędnych do wydania nagrody, zgodnie z punktem 20 lub 21 niniejszego Regulaminu.

28. Laureatom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranych na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody.

Odpowiedzialność podatkowa

29. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane w ramach niniejszej Loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz.361).

Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii

30. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

Zasady postępowania reklamacyjnego

31. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, od początku trwania Loterii, najpóźniej w dniu 30.06.2015 r. (data wpływu reklamacji do Organizatora).

32. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków z dopiskiem „Loteria Wygraj z Platinum - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania wraz z jej uzasadnieniem.

33. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

Przedawnienie roszczeń

34. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

35. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

Postanowienia końcowe

36. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

37. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wygrajzplatinum.pl w czasie trwania Loterii. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, z dopiskiem „Loteria Wygraj z Platinum - regulamin”.

38. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Na podstawie art. 47, art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin.

Lista laureatów

Losowanie nr 1
Nagroda I stopnia
Damian Noga
Losowanie nr 2
Nagroda I stopnia
Michał Dreczka
Losowanie nr 3
Nagroda I stopnia
Marcin Zubowski
Losowanie nr 4
Nagroda I stopnia
Jacek Kowalczyk
Losowanie nr 5
Nagroda I stopnia
Piotr Kowalski
Losowanie nr 6
Nagroda I stopnia
Dariusz Janik
Losowanie nr 1
Nagroda II stopnia
Piotr Jachymski
Losowanie nr 1
Nagroda II stopnia
Krzysztof Mieczkowski
Losowanie nr 1
Nagroda II stopnia
Mariusz Nożyński
Losowanie nr 1
Nagroda II stopnia
Magdalena Smaś
Losowanie nr 2
Nagroda II stopnia
Szymon Frohlke
Losowanie nr 2
Nagroda II stopnia
Stanisław Kopacz
Losowanie nr 2
Nagroda II stopnia
Anna Tobiasz
Losowanie nr 2
Nagroda II stopnia
Krzysztof Władyka
Losowanie nr 3
Nagroda II stopnia
Sebastian Cieślak
Losowanie nr 3
Nagroda II stopnia
Tomasz Finster
Losowanie nr 3
Nagroda II stopnia
Bartłomiej Ostrowski
Losowanie nr 3
Nagroda II stopnia
Angelika Paśko
Losowanie nr 4
Nagroda II stopnia
Milena Gardyna
Losowanie nr 4
Nagroda II stopnia
Jacek Hyżek
Losowanie nr 4
Nagroda II stopnia
Jerzy Kruczkowski
Losowanie nr 4
Nagroda II stopnia
Dariusz Surowski
Losowanie nr 5
Nagroda II stopnia
Bartosz Finster
Losowanie nr 5
Nagroda II stopnia
Andrzej Idzikowski
Losowanie nr 5
Nagroda II stopnia
Krzysztof Kutyła
Losowanie nr 5
Nagroda II stopnia
Sebastian Madej
Losowanie nr 5
Nagroda II stopnia
Anna Paździora
Losowanie nr 5
Nagroda II stopnia
Daniel Wiewiór
Losowanie nr 6
Nagroda II stopnia
Daniel Kurzyp - Gajewski
Losowanie nr 6
Nagroda II stopnia
Krzysztof Łysiak
Losowanie nr 6
Nagroda II stopnia
Marek Stroiwąs
Losowanie nr 6
Nagroda II stopnia
Marcin Zubowski